Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Informacje podstawowe

Ostatnia aktualizacja: 10.02.2012


INFORMACJE PODSTAWOWE

Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" informuje, że zasady aplikowania na wizyty przygotowawcze w Konkursie 2013 uległy zmianie w odniesieniu do lat ubiegłych:

 • wnioski można składać jedynie od 1 stycznia 2013 do 31 stycznia 2013r. (włącznie) lub do wyczerpania środków finansowych w ramach danego programu sektorowego

 • wizyty mogą odbywać się w terminie od 1 stycznia 2013 do 30 kwietnia 2014 z zastrzeżeniem, że wszystkie wyjazdy przygotowujące do złożenia projektów w ramach danego programu muszą zakończyć się najpóźniej do dnia będącego terminem składania wniosków o dofinansowanie w selekcji roku 2013 na realizację planowanego projektu

Przykład: Chcąc wyjechać na wizytę przygotowawczą w ramach konkursu 2013 i w jej następstwie złozyć wniosek na realizację projektu partnerskiego w Programie Leonardo da Vinci w Konkursie 2013, można zrealizować taki wyjazd do dnia złożenia wniosku na projekty partneskie w Leonardo da Vinci, czyli do 21 lutego 2013r. Szczegółowe zasady aplikowania znajdują się na stronach internetowych poszczególnych programów.

 • decyduje kolejność złożonych do polskiej Narodowej Agencji wniosków. Dofinansowanie przyznawane jest do momentu wyczerpania się budżetu Narodowej Agencji przeznaczonego na realizację Akcji Wizyty Przygotowawcze

W ramach Akcji Wizyty Przygotowawcze, Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” przyznaje dofinansowanie na działania przygotowawcze, których celem jest opracowanie przyszłego projektu realizowanego w ramach programów. Na niniejszej stronie znajdują się informacje ogólne o akcji Wizyty Przygotowawcze, dokumenty do pobrania oraz zakładka zawierająca wyniki selekcji.

Zasady szczegółowe, obowiązujące w akcji Wizyty Przygotowawcze, obowiązujące w każdym programie sektorowym programu "Uczenie się przez całe życie", są dostępne na stronach odpowiedniego programu (nazwy są linkami do programów):

Program Comenius
Program Erasmus
Program Leonardo da Vinci
Program Grundtvig

Wnioskodawca ma do wyboru dwa rodzaje działań, w których może opcjonalnie uczestniczyć:

1. Wizyta Przygotowawcza (PV)

Jest to spotkanie przedstawicieli instytucji, podczas którego uczestnicy planują realizację wspólnego projektu. Udział w wizycie przygotowawczej umożliwia partnerom przyszłego projektu:

 • dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu
 • określenie roli i zadań partnerów
 • opracowanie harmonogramu działań w projekcie uwzględniającego wyjazdy zagraniczne
 • opracowanie budżetu projektu i planu pracy
 • ustalenie rezultatów i produktów końcowych projektu
 • opracowanie strategii ewaluacji i upowszechniania rezultatów projektu
 • wspólne wypełnienie właściwego wniosku o dofinansowanie projektu

Należy pamiętać, iż Wizyta Przygotowawcza:

 • musi odbyć się w jednym z krajów uprawnionych do udziału w Programie „Uczenie się przez całe życie”
 • musi mieć miejsce w instytucji goszczącej, która jest organizatorem wizyty
 • musi odbyć się przed złożeniem właściwego wniosku na realizację określonego projektu
 • jest organizowana indywidualnie przez przyszłych realizatorów projektu
 • instytucji polskiej, która jest organizatorem wizyty przygotowawczej w Polsce nie przysługuje dofinansowanie (w takim przypadku, instytucje zagraniczne wnioskują o dofinansowanie wizyty w Polsce w Narodowych Agencjach w swoich krajach)

2. Seminarium Kontaktowe (CS)

Jest to wydarzenie organizowane przez Narodową Agencję kraju uczestniczącego w Programie „Uczenie się przez całe życie”. Udział w seminarium kontaktowym umożliwia uczestnikom:

 • poznanie przedstawicieli instytucji zainteresowanych współpracą w Programie „Uczenie się przez całe życie” z innych krajów
 • utworzenie grupy partnerskiej, która w przyszłości zamierza realizować wspólny projekt
 • uzyskanie informacji o możliwościach współpracy na poziomie europejskim w dziedzinie, której dotyczy seminarium
 • uzyskanie konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania przyszłego projektu (np. zasady realizacji projektu, podział zadań i obowiązków w projekcie, ewaluacja projektu i upowszechnianie jego rezultatów, kwestie finansowe, wyjazdy zagraniczne)
 • uzyskanie praktycznych informacji dotyczących procedur, wypełniania oraz składania formularzy wniosków, przestrzegania zasad finansowych i kontraktowych, itp.

Lista seminariów kontaktowych 2013

Wykaz seminariów kontaktowych wraz z dodatkowymi informacjami na ich temat organizowanych przez Narodowe Agencje w roku 2013 dla poszczególnych programów sektorowych znajdują się tutaj (kliknij na właściwy program):

Program COMENIUS
Program ERASMUS
Program LEONARDO da VINCI
Program GRUNDTVIG

W roku 2013 o dofinansowanie udziału w wizycie przygotowawczej/seminarium kontaktowym mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy są uprawnieni do udziału we właściwym programie sektorowym oraz, którzy planują w przyszłości realizację projektów w następujących typach projektów:

W akcjach zdecentralizowanych Programu „Uczenie się przez całe życie” (zarządzanych przez Narodową Agencję), w szczególności:

Program sektorowy COMENIUS

• Dwustronne Projekty Partnerskie Szkół Comeniusa
• Wielostronne Projekty Partnerskie Szkół Comeniusa
• Projekty Partnerskie Comenius REGIO

Program sektorowy ERASMUS

• Mobilność w programie Erasmus (wyjazdy studentów i/lub pracowników)
• Intensywne Kursy Erasmusa
• Praktyki Studenckie

Program sektorowy GRUNDTVIG

• Projekty Partnerskie Grundtviga
• Projekty Wolontariatu Seniorów Grundtviga

Program sektorowy LEONARDO DA VINCI

• Projekty Partnerskie Leonardo da Vinci
• Projekty Mobilności Leonardo da Vinci
• Projekty Transferu Innowacji Leonardo da Vinci

W akcjach scentralizowanych Programu „Uczenie się przez całe życie" (zarządzanych przez Komisję Europejską), w szczególności:

• Projekty Wielostronne Comeniusa
• Sieci Comeniusa
• Działania Towarzyszące Comeniusa
• Projekty Wielostronne Erasmusa
• Sieci Erasmusa
• Działania Towarzyszące Erasmusa
• Projekty Wielostronne Grundtviga
• Sieci Grundtviga
• Działania Towarzyszące Grundtviga
• Projekty Rozwoju Innowacji Leonardo da Vinci
• Sieci Tematyczne Leonardo da Vinci
• Działania Towarzyszące Leonardo da Vinci

Selekcji wniosków oraz przyznania dofinansowania na wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe - w Akcjach Zdecentralizowanych i Akcjach Scentralizowanych – dokonuje Narodowa Agencja.