Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Pytania i odpowiedzi

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku (eForm) należy:

a) upewnić się, iż mamy zainstalowaną w komputerze odpowiednią wersję programu Acrobat Reader. Wymaganą jest co najmniej wersja 8.2 lub wyższa. Jeśli nie posiadamy wspomnianej wersji, poprawne złożenie wniosku może być niemożliwe.

b) upewnić się, iż mamy podłączone do komputera aktywne łącze internetowe. Bezpośrednio po wypełnieniu wniosku należy złożyć go drogą on-line poprzez kliknięcie przycisku „Złóż on-line”.

c) przygotować informacje dotyczące planowanego wyjazdu, a w szczególności: dokładną nazwę i adres organizacji goszczącej, imię i nazwisko osoby kontaktowej, datę rozpoczęcia wyjazdu, szacowane koszty wyjazdu, itd.

Poprawność złożenia wniosku możemy sprawdzić w części L.2 wniosku. Jeśli wniosek nie został złożony wyswietlany status będzie 'unknown"
UWAGA: Po złożeniu on-line nie należy wprowadzać dalszych zmian we wniosku.

W przypadku organizacji/instytucji posiadających osobowość prawną (takie jak: władze publiczne, uniwersytety, organizacje nastawione na zysk, ośrodki kultury, uczelnie wyższe, stowarzyszenia, fundacje, itd.) wniosek aplikacyjny podpisuje osoba (osoby) prawnie reprezentujące organizację/instytucję.

W przypadku organizacji/instytucji posiadających Organ Prowadzący (takie jak: gimnazjum, szkoła podstawowa, przedszkole, centrum kształcenia ustawicznego, itd.) wniosek aplikacyjny podpisuje osoba (osoby) prawnie reprezentujące Organ Prowadzący.
Istnieje możliwość podpisania wniosku przez Dyrektora organizacji/instytucji która zamierza wziąć udział w wyjeździe ale tylko w przypadku gdy posiada odpowiednie pełnomocnictwo wydane przez Organ Prowadzący upoważniający go do podpisania wniosku w imieniu Organu Prowadzącego. W treści pełnomocnictwa musi się znaleźć zapis, umożliwiający składanie wniosków, podpisywanie umów finansowych oraz zaciąganie zobowiązań finansowych dotyczących korzystania ze środków przekazanych przez Komisję Europejską

Wynik selekcji w pierwszej kolejności zostanie opublikowany na stronie internetowej www.pv.org.pl/wyniki-selekcji
Następnie organizacja/instytucja wnioskująca zostanie powiadomiona o wyniku selekcji oficjalnym listem powiadamiającym.

Umowa Finansowa zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres e-mail uczestnika wyjazdu, podany we wniosku aplikacyjnym.
Po wydrukowaniu, zapoznaniu się z treścią, uzupełnieniu koniecznych podpisów i pieczęci należy przesłać w dwóch egzemplarzach listem poleconym na adres Narodowej Agencji z dopiskiem na kopercie ”wizyty przygotowawcze – umowa”. Umowę przesyłamy bez załączników.
Załączniki zostaną dołączone przez pracowników Narodowej Agencji.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wyjazd dwóch osób z jednej organizacji/instytucji na ten wyjazd. We wniosku, w pkt D należy podać uzasadnienie wyjazdu drugiej osoby.
Narodowa Agencja rozważy i podejmie decyzję o ewentualnym przyznaniu dofinansowania dla drugiej osoby.

Wszelkie uprawnione wydatki związane z planowanym wyjazdem można ponosić od daty podjętej przez Narodową Agencję decyzji selekcyjnej pozytywnej. Wydatki poniesione przed tą datą będą nieuprawnione i nieuwzględnione w końcowym rozliczeniu finansowym wyjazdu.

Data decyzji selekcyjnej pozytywnej publikowana jest na wraz z wynikami selekcji, na stronie www.pv.org.pl/wyniki-selekcji oraz będzie podana w liście powiadamiającym o wyniku selekcji.

Końcowy termin ponoszenia wydatków zostanie określony w Umowie Finansowej dotyczącej planowanego wyjazdu.

Istnieje możliwość odbycia podróży do i z powrotem samochodem prywatnym. W tej sytuacji należy rozliczyć podróż zgodnie z wytycznymi:

zastosować stawki za kilometr zgodnie z wewnętrznymi zasadami danej organizacji, przy czym zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) stawka nie może być ona wyższa niż kwota ustalona w tym rozporządzeniu (kwota ta zmieniana jest w drodze nowelizacji rozporządzenia, stosownie do zmian cen) i nie wyższa niż 0,22 EUR - wg kursu wskazanego przez Narodową Agencję do przeliczania wydatków w PLN na EUR.

lub na podstawie ceny biletu kolejowego w drugiej klasie - na trasie przejazdu samochodu. Zostanie zwrócona równowartość tylko jednego biletu, niezależnie od tego, ile osób podróżuje w tym samym pojeździe. Do dokumentacji beneficjent powinien zachować swoje oświadczenie o odbyciu podroży samochodem osobowym wraz z podaniem liczby przejechanych kilometrów oraz otrzymane z PKP oświadczenie o wysokości ceny ww. biletu, ewentualnie wydruk ze strony internetowej. O wystawienie oświadczenia występuje do PKP sam beneficjent.

Korzystniej jest podać rachunek bankowy prowadzony w walucie Euro. Pozwoli to uniknąć strat kursowych oraz konieczności zakupu Euro (przed wyjazdem do krajów ze strefy EUR).
Ponadto dofinansowanie w umowie finansowej określone będzie w walucie Euro, płatności oraz rozliczenie końcowe zostanie dokonane również w tej walucie.

Elektroniczna wersja Raportu Końcowego w formacie WORD znajduje się w „Dokumentach w dokumentach do pobrania”, na stronie www.pv.org.pl/Dokumenty

Dane kontaktowe znajdują się w zakładce www.pv.org.pl/kontakt .
Ponadto we wszelkiej korespondencji otrzymanej z Narodowej Agencji w stopce listu będą podane szczegółowe dane kontaktowe.

Należy przesłać następujące dokumenty:
- 1 egzemplarz wniosku aplikacyjnego, zawierający oryginalne podpisy i pieczęcie,
- 2 kopie powyższego wniosku,
- wyciąg z odpowiedniego rejestru informujący o prawnym statusie organizacji i charakterze działalności oraz o osobach uprawnionych do reprezentowania organizacji/instytucji (np. KRS, wyciąg z prowadzenia działalności, wyciąg z rejestru instytucji kultury). Wyciąg z datą pobrania nie starszą niż trzy miesiące.
- w przypadku organizacji/instytucji posiadających Organ Prowadzący, wniosku podpisanego przez Dyrektora należy dołączyć pełnomocnictwo wydane przez Organ Prowadzący upoważniający go do podpisania wniosku w imieniu Organu Prowadzącego.
- zaproszenie oraz program seminarium przygotowane przez organizatora seminarium.

Możliwe do uzyskania dofinansowanie na pokrycie następujących kosztów:

  1. podróż (wliczając wizy wjazdowe/wyjazdowe) – maksymalnie 500,00Euro,

  2. opłata fee za uczestnictwo w seminarium kontaktowym (zawierająca koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów seminaryjnych, programu kulturalnego). Jej wysokość oraz sposób zapłaty podany jest przez organizatora w materiałach seminaryjnych,

  3. Dodatkowe stawki na utrzymanie – w przypadku gdy Beneficjent nie ma możliwość dojechać na czas w dniu rozpoczęcia seminarium i analogicznie gdy nie ma możliwości powrotu w dniu zakończenia seminarium. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Narodową Agencją gdyż każda taka sytuacja będzie rozpatrywana oddzielnie. W przypadku uznania konieczności wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego powrotu Beneficjent może ubiegać się o stawki na utrzymanie na dodatkowe dni podróży. Tabela stawek znajduje się na stronie www.pv.org.pl/Dokumenty

  4. Koszty specjalnych potrzeb - w przypadku uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami / ich opiekunów dofinansowanie szacowane jest na podstawie kosztów rzeczywistych dotyczących wyjazdu tych osób.

Tylko w jednym - uzasadnionym przypadku - istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wyjazd na seminarium jeden dzień przed rozpoczęciem seminarium i powrót jeden dzień po zakończeniu seminarium. Możliwość taka istnieje tylko wówczas gdy Beneficjent nie ma możliwość dojechać na czas w dniu rozpoczęcia seminarium i analogicznie gdy nie ma możliwości powrotu w dniu zakończenia seminarium. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Narodową Agencją gdyż każda taka sytuacja będzie rozpatrywana oddzielnie.
W przypadku uznania konieczności wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego powrotu Beneficjent może ubiegać się o dodatkowe stawki na utrzymanie na dodatkowe dni podróży.

Organizator seminarium wyznacza termin wnoszenia opłaty seminaryjnej (fee) przelewem bankowym przed rozpoczęciem seminarium. Jednakże czasami istnieje możliwość uiszczenia opłaty gotówką na miejscu podczas seminarium. Sposobność taka pozwala uniknąć poniesienia kosztów przelewu zagranicznego, kosztów strat kursowych, itd.
Możliwość taką należy koniecznie uprzednio uzgodnić z organizatorem.

W związku z udziałem w seminarium należy zgromadzić następujące dokumenty:

a) w przypadku odbycia podróży samolotem lub promem
- faktury zakupu biletów, bilety oraz karty pokładowe,
w przypadku odbycia podróży pociągiem lub autobusem
– bilety z widniejącą ceną,

b) certyfikat uczestnictwa w seminarium kontaktowym zawierający imię i nazwisko uczestnika oraz daty rozpoczęcia i zakończenia seminarium, wystawiony przez organizatora seminarium,

c) fotokopie wiz wjazdowych/wyjazdowych

W przypadku płatności na podstawie kosztów rzeczywistych, tj. kosztów [podróży, wiz wjazdowych/wyjazdowych, dodatkowej kwoty dofinansowania z tytułu uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami/osób towarzyszących]: faktury, rachunki, wykorzystane bilety na podróż, fotokopia wizy, karty pokładowe dotyczące tych osób.

W terminie 30 dni od daty końcowej działania, Beneficjent obowiązany jest przesłać do Narodowej Agencji Raport Końcowy, zgodny ze wzorem. Raport końcowy będzie traktowany jako wniosek Beneficjenta o wypłatę pozostałej kwoty przyznanych środków finansowych.

Nie przesyłamy dokumentacji finansowej dotyczącej wyjazdu.

Narodowa Agencja, po otrzymaniu zgodnego ze wzorem raportu końcowego, może zażądać na osobny wniosek, przesłania oryginałów następujących dokumentów:
- w przypadku kosztów utrzymania: zaświadczenie o uczestnictwie podpisane przez dyrektora instytucji goszczącej zawierające nazwisko uczestnika jak również daty rozpoczęcia i zakończenia wizyty;
- w przypadku płatności na podstawie kosztów rzeczywistych, tj. kosztów [podróży, wiz wjazdowych/wyjazdowych, dodatkowej kwoty dofinansowania z tytułu uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami/osób towarzyszących]: faktury, rachunki, wykorzystane bilety na podróż, fotokopia wizy, karty pokładowe.

Zwrot oryginalnych dokumentów nastąpi po przeprowadzeniu stosownej kontroli.

Należy przesłać następujące dokumenty:
- 1 egzemplarz wniosku aplikacyjnego, zawierający oryginalne podpisy i pieczęcie,
- 2 kopie powyższego wniosku,
- wyciąg z odpowiedniego rejestru informujący o prawnym statusie organizacji i charakterze działalności oraz o osobach uprawnionych do reprezentowania organizacji/instytucji (np. KRS, wyciąg z prowadzenia działalności, wyciąg z rejestru instytucji kultury). Wyciąg z datą pobrania nie starszą niż trzy miesiące.
- w przypadku organizacji/instytucji posiadających Organ Prowadzący, wniosku podpisanego przez Dyrektora należy dołączyć pełnomocnictwo wydane przez Organ Prowadzący upoważniający go do podpisania wniosku w imieniu Organu Prowadzącego.

Możliwe do uzyskania dofinansowanie na pokrycie następujących kosztów:

  1. podróż (wliczając wizy wjazdowe/wyjazdowe) – maksymalnie 500,00Euro,

  2. koszty utrzymania (zawierające koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia na czas podróży) – obliczane na podstawie długości wyjazdu oraz stawek ryczałtowych przewidzianych na dany kraj (liczba dni x stawka na dany kraj). W liczbie dni uwzględniamy równie dni poświęcone na podróż. Tabela stawek znajduje się na stronie www.pv.org.pl/Dokumenty

  3. Koszty specjalnych potrzeb - w przypadku uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami / ich opiekunów dofinansowanie szacowane jest na podstawie kosztów rzeczywistych dotyczących wyjazdu tych osób.

Podczas jednego wyjazdu na wizytę przygotowawczą istnieje możliwość odwiedzenia maksymalnie dwóch organizacji w dwóch krajach.

Maksymalny czas trwania wizyty przygotowawczej to 5 dni, wliczając dni podróży w obie strony.

W związku z odbytym wyjazdem należy zgromadzić następujące dokumenty:
a) w przypadku odbycia podroży samolotem lub promem - faktury zakupu biletów oraz karty pokładowe, w przypadku odbycia podróży pociągiem lub autobusem – bilety z widniejącą ceną,
b) potwierdzenie uczestnictwa w wizycie zawierające imię i nazwisko uczestnika wizyty oraz daty rozpoczęcia i zakończenia wizyty, wystawione przez organizację goszczącą, podpisane przez Dyrektora organizacji goszczącej.
c) fotokopie wiz wjazdowych/wyjazdowych

W przypadku płatności na podstawie kosztów rzeczywistych, tj. kosztów [podróży, wiz wjazdowych/wyjazdowych, dodatkowej kwoty dofinansowania z tytułu uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami/osób towarzyszących]: faktury, rachunki, wykorzystane bilety na podróż, fotokopia wizy, karty pokładowe dotyczące tych osób.

W terminie 30 dni od daty końcowej działania, Beneficjent obowiązany jest przesłać do Narodowej Agencji Raport Końcowy, zgodny ze wzorem. Raport końcowy będzie traktowany jako wniosek Beneficjenta o wypłatę pozostałej kwoty przyznanych środków finansowych.

Nie przesyłamy dokumentacji finansowej dotyczącej wyjazdu.

Narodowa Agencja, po otrzymaniu zgodnego ze wzorem raportu końcowego, może zażądać na osobny wniosek, przesłania oryginałów następujących dokumentów:
- w przypadku kosztów utrzymania: zaświadczenie o uczestnictwie podpisane przez dyrektora instytucji goszczącej zawierające nazwisko uczestnika jak również daty rozpoczęcia i zakończenia wizyty;
- w przypadku płatności na podstawie kosztów rzeczywistych, tj. kosztów [podróży, wiz wjazdowych/wyjazdowych, dodatkowej kwoty dofinansowania z tytułu uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami/osób towarzyszących]: faktury, rachunki, wykorzystane bilety na podróż, fotokopia wizy, karty pokładowe.

Zwrot oryginalnych dokumentów nastąpi po przeprowadzeniu stosownej kontroli.