Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Pytania i odpowiedzi - Pytania szczegółowe dotyczące seminariów kontaktowych

Należy przesłać następujące dokumenty:
- 1 egzemplarz wniosku aplikacyjnego, zawierający oryginalne podpisy i pieczęcie,
- 2 kopie powyższego wniosku,
- wyciąg z odpowiedniego rejestru informujący o prawnym statusie organizacji i charakterze działalności oraz o osobach uprawnionych do reprezentowania organizacji/instytucji (np. KRS, wyciąg z prowadzenia działalności, wyciąg z rejestru instytucji kultury). Wyciąg z datą pobrania nie starszą niż trzy miesiące.
- w przypadku organizacji/instytucji posiadających Organ Prowadzący, wniosku podpisanego przez Dyrektora należy dołączyć pełnomocnictwo wydane przez Organ Prowadzący upoważniający go do podpisania wniosku w imieniu Organu Prowadzącego.
- zaproszenie oraz program seminarium przygotowane przez organizatora seminarium.

Możliwe do uzyskania dofinansowanie na pokrycie następujących kosztów:

  1. podróż (wliczając wizy wjazdowe/wyjazdowe) – maksymalnie 500,00Euro,

  2. opłata fee za uczestnictwo w seminarium kontaktowym (zawierająca koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów seminaryjnych, programu kulturalnego). Jej wysokość oraz sposób zapłaty podany jest przez organizatora w materiałach seminaryjnych,

  3. Dodatkowe stawki na utrzymanie – w przypadku gdy Beneficjent nie ma możliwość dojechać na czas w dniu rozpoczęcia seminarium i analogicznie gdy nie ma możliwości powrotu w dniu zakończenia seminarium. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Narodową Agencją gdyż każda taka sytuacja będzie rozpatrywana oddzielnie. W przypadku uznania konieczności wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego powrotu Beneficjent może ubiegać się o stawki na utrzymanie na dodatkowe dni podróży. Tabela stawek znajduje się na stronie www.pv.org.pl/Dokumenty

  4. Koszty specjalnych potrzeb - w przypadku uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami / ich opiekunów dofinansowanie szacowane jest na podstawie kosztów rzeczywistych dotyczących wyjazdu tych osób.

Tylko w jednym - uzasadnionym przypadku - istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wyjazd na seminarium jeden dzień przed rozpoczęciem seminarium i powrót jeden dzień po zakończeniu seminarium. Możliwość taka istnieje tylko wówczas gdy Beneficjent nie ma możliwość dojechać na czas w dniu rozpoczęcia seminarium i analogicznie gdy nie ma możliwości powrotu w dniu zakończenia seminarium. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Narodową Agencją gdyż każda taka sytuacja będzie rozpatrywana oddzielnie.
W przypadku uznania konieczności wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego powrotu Beneficjent może ubiegać się o dodatkowe stawki na utrzymanie na dodatkowe dni podróży.

Organizator seminarium wyznacza termin wnoszenia opłaty seminaryjnej (fee) przelewem bankowym przed rozpoczęciem seminarium. Jednakże czasami istnieje możliwość uiszczenia opłaty gotówką na miejscu podczas seminarium. Sposobność taka pozwala uniknąć poniesienia kosztów przelewu zagranicznego, kosztów strat kursowych, itd.
Możliwość taką należy koniecznie uprzednio uzgodnić z organizatorem.

W związku z udziałem w seminarium należy zgromadzić następujące dokumenty:

a) w przypadku odbycia podróży samolotem lub promem
- faktury zakupu biletów, bilety oraz karty pokładowe,
w przypadku odbycia podróży pociągiem lub autobusem
– bilety z widniejącą ceną,

b) certyfikat uczestnictwa w seminarium kontaktowym zawierający imię i nazwisko uczestnika oraz daty rozpoczęcia i zakończenia seminarium, wystawiony przez organizatora seminarium,

c) fotokopie wiz wjazdowych/wyjazdowych

W przypadku płatności na podstawie kosztów rzeczywistych, tj. kosztów [podróży, wiz wjazdowych/wyjazdowych, dodatkowej kwoty dofinansowania z tytułu uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami/osób towarzyszących]: faktury, rachunki, wykorzystane bilety na podróż, fotokopia wizy, karty pokładowe dotyczące tych osób.

W terminie 30 dni od daty końcowej działania, Beneficjent obowiązany jest przesłać do Narodowej Agencji Raport Końcowy, zgodny ze wzorem. Raport końcowy będzie traktowany jako wniosek Beneficjenta o wypłatę pozostałej kwoty przyznanych środków finansowych.

Nie przesyłamy dokumentacji finansowej dotyczącej wyjazdu.

Narodowa Agencja, po otrzymaniu zgodnego ze wzorem raportu końcowego, może zażądać na osobny wniosek, przesłania oryginałów następujących dokumentów:
- w przypadku kosztów utrzymania: zaświadczenie o uczestnictwie podpisane przez dyrektora instytucji goszczącej zawierające nazwisko uczestnika jak również daty rozpoczęcia i zakończenia wizyty;
- w przypadku płatności na podstawie kosztów rzeczywistych, tj. kosztów [podróży, wiz wjazdowych/wyjazdowych, dodatkowej kwoty dofinansowania z tytułu uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami/osób towarzyszących]: faktury, rachunki, wykorzystane bilety na podróż, fotokopia wizy, karty pokładowe.

Zwrot oryginalnych dokumentów nastąpi po przeprowadzeniu stosownej kontroli.