Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Zasady aplikowania 2009

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2010


Aplikowanie o środki finansowe z roku 2009, na wizyty przygotowawcze odbywające się do 30 kwietnia 2010

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.01.2010 zakończyła się możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wyjazdy na wizyty przygotowawcze z budżetu 2009. Organizacje zainteresowane wyjazdami w roku 2010 mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu 2010

UWAGA
Nowy wniosek aplikacyjny

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 17 czerwca 2009 obowiązuje nowy, uaktualniony wniosek eForm. Prosimy o pobranie aktualnie obowiązującej wersji wniosku, dostępnej w zakładce Dokumenty do pobrania

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Czas trwania wyjazdu na wizytę przygotowawczą (uwzględniając dni podróży)

Minimalny czas trwania - 1 dzień
Maksymalny czas trwania - 5 dni

Czas trwania wyjazdu na seminarium kontaktowe (uwzględniając dni podróży)

Minimalny czas trwania – według programu przewidzianego przez Organizatora seminarium
Maksymalny czas trwania – według programu przewidzianego przez Organizatora seminarium (maksymalnie 6 dni – po przedstawieniu uzasadnienia i przy akceptacji przez Narodową Agencję dodatkowych dni wyjazdu)

Uprawniony czas trwania działania

Wszystkie działania (wyjazdy) mogą rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2009r. i muszą zakończyć się najpóźniej do 30 kwietnia 2010r.

Możliwe do uzyskania dofinansowanie na:
 1. koszty podróży - maksymalnie 500,00Euro (rozliczane na podstawie kosztów rzeczywistych),
 2. koszty utrzymania – zawierające wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie podczas wyjazdu, wyliczane na podstawie stawek przewidzianych dla kraju docelowego (stawki dotyczą tylko wizyt przygotowawczych, w przypadku seminarium tylko w szczególnym przypadku, po uzgodnieniu z Narodową Agencją),
 3. opłata fee za udział w seminarium (tylko w przypadku seminarium) - w wysokości ustalonej przez organizatora,
 4. koszty specjalnych potrzeb - w przypadku uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami / ich opiekunów dofinansowanie szacowane jest na podstawie kosztów rzeczywistych dotyczących wyjazdu tych osób.
Wniosek musi spełniać następujące wymogi formalne:
 • dotyczyć obecnego roku aplikacyjnego,
 • być poprawnie wypełniony,
 • zawierać podpisy, pieczęcie oraz wypełnione wszystkie obowiązkowe punkty formularza,
 • zawierać budżet wypełniony zgodnie z zasadami,
 • zostać złożony w formie elektronicznej i papierowej,
 • mieć dołączone niezbędne załączniki.
W przypadku organizacji/instytucji posiadających osobowość prawną

(takie jak: władze publiczne, uniwersytety, organizacje nastawione na zysk, ośrodki kultury, uczelnie wyższe, stowarzyszenia, fundacje, itd.) wniosek aplikacyjny podpisuje osoba (osoby) prawnie reprezentujące organizację/instytucję.

W przypadku organizacji/instytucji posiadających Organ Prowadzący

(takie jak: gimnazjum, szkoła podstawowa, przedszkole, centrum kształcenia ustawicznego, itd.) wniosek aplikacyjny podpisuje osoba (osoby) prawnie reprezentujące Organ Prowadzący.
Istnieje możliwość podpisania wniosku przez Dyrektora organizacji/instytucji która zamierza wziąć udział w wyjeździe ale tylko w przypadku gdy posiada odpowiednie pełnomocnictwo wydane przez Organ Prowadzący upoważniający go do podpisania wniosku w imieniu Organu Prowadzącego. W treści pełnomocnictwa musi się znaleźć zapis, umożliwiający składanie wniosków, podpisywanie umów finansowych oraz zaciąganie zobowiązań finansowych dotyczących korzystania ze środków przekazanych przez Komisję Europejską.
W przypadku pozytywnej selekcji wniosku umowa finansowa dotycząca wyjazdu zostanie podpisana między Narodową Agencją a Organem Prowadzącym.

Terminy składania wniosków

Wnioski są składane na bieżąco, przy zachowaniu terminu 8 tygodni przed planowaną wizytą przygotowawczą lub seminarium kontaktowym.
Wnioski złożone po tym terminie mogą być rozpatrywane jako formalnie nieuprawnione.

II. APLIKOWANIE

Jak złożyć wniosek?

UWAGA. W roku 2009 wnioskowanie o dofinansowanie odbywa się w dwóch etapach:

1 etap: metodą on-line,

przy użyciu specjalnego formularza zwanego eForm.
Do poprawnego wypełnienia oraz złożenia wniosku konieczny jest program Adobe Reader, wersja 7.05 lub nowsza, aktywne podłączenie do internetu oraz podłączona, sprawna drukarka.
UWAGA. Bezpośrednio po złożeniu metodą on-line drukujemy potwierdzenie złożenia oraz sam wniosek. Nie zmieniamy zawartości wniosku po fakcie złożenia on-line. Wówczas wniosek zostanie rozpatrzony jako nieuprawniony.
Instrukcja złożenia wniosku jest do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania

2 etap: złożenie do Narodowej Agencji

przesłanie do Narodowej Agencji wersji drukowanej wniosku, wraz z niezbędnymi podpisami i pieczęciami oraz załącznikami.

Wnioskodawca zobowiązany jest przesłać do Narodowej Agencji (listem poleconym, do jednej koperty prosimy wkładać dokumentację dot. tylko jednego wniosku o dofinansowanie, prosimy nie bindować, ani nie oprawiać dokumentacji):

 1. Oryginał wniosku. Wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby prawnie upoważnione do reprezentowania organizacji i opatrzony pieczęcią organizacji.
 2. Potwierdzenie złożenia wniosku on-line (generujące się bezpośrednio po poprawnym wypełnieniu wniosku i zakończonym procesie złożenia on-line).
 3. Dwie pełne kopie wyżej opisanego wniosku. Kopie te będą załącznikami do umowy o dofinansowanie w przypadku zaakceptowania wniosku.
 4. Załącznik nr 3 do wniosku.
 5. Wyciąg z odpowiedniego rejestru informujący o prawnym statusie organizacji i charakterze działalności (np. KRS). Wyciąg z datą pobrania nie starszą niż trzy miesiące.

Wnioski złożone z niepełną dokumentacją będą rozpatrywane jako formalnie nieuprawnione.

Dokumentację przesyłamy - listem poleconym - na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
dopisek "WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA (tu wstawiamy nazwę programu)"

POMOCNIK:

Wszelkie dokumenty, wniosek eForm, niezbędne załączniki do wniosku, instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku, instrukcja techniczna składania wniosku oraz tabela stawek finansowych znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania

W przypadku pojawiających się pytań i wątpliwości zapraszamy do zakładki Pytania i odpowiedzi

W przypadku problemów ze złożeniem wniosku on-line

prosimy o kontakt z Narodową Agencją. Szczegółowe dane kontaktowe - osób odpowiedzialnych za obsługę wyjazdów w poszczególnych programach - znajdują się w zakładce Kontakt

III. WYNIK SELEKCJI

Wynik selekcji w pierwszej kolejności Narodowa Agencja opublikuje w zakładce Wyniki selekcji
Następnie organizacja/instytucja wnioskująca zostanie powiadomiona oficjalnym listem powiadamiającym.

IV. ZAWARCIE UMOWY

Bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku selekcji, zostanie przesłana umowa finansowa, drogą elektroniczną na adres e-mail osoby podanej do kontaktu we wniosku aplikacyjnym. Umowa będzie określać wysokość przyznanego dofinansowania, terminy oraz sposób przekazania środków finansowych, wszelkie aspekty prawne związane z wykorzystaniem dofinansowania.
Umowa zostanie zawarta między Narodową Agencją a organizacją/instytucją aplikującą. W przypadku organizacji/instytucji posiadających Organ Prowadzący - umowa zostanie zawarta między Narodową Agencją a Organem prowadzącym.

V. PRZEKAZANIE PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA

Po podpisaniu umowy finansowej przez obie strony, Narodowa Agencja przekaże na wskazany rachunek pierwszą ratę dofinansowania.

W przypadku wyjazdu na wizytę przygotowawczą będzie to 80% całkowicie przyznanego dofinansowania, w przypadku wyjazdu na seminarium kontaktowe będzie to kwota składająca się z: 100% opłaty za uczestnictwo plus 80% przyznanej kwoty na pokrycie kosztów podróży.

VI. ROZLICZENIE KOŃCOWE

Po powrocie z wyjazdu Beneficjent składa Raport Końcowy w terminie 30 dni od daty określonej w umowie finansowej w pkt I.2.2.

Narodowa Agencja w terminie 45 dni od daty zaakceptowania Raportu Końcowego wraz z dokumentacją dodatkową, przekaże drugą ratę dofinansowania. Beneficjent zostanie powiadomiony oficjalnym listem o zakończeniu rozliczenia i przekazaniu drugiej raty dofinansowania. List będzie jednocześnie zamknięciem zawartej umowy finansowej.