Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Jakie dokumenty należy przesłać do Narodowej Agencji wraz z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie udziału w seminarium kontakt

Należy przesłać następujące dokumenty:
- 1 egzemplarz wniosku aplikacyjnego, zawierający oryginalne podpisy i pieczęcie,
- 2 kopie powyższego wniosku,
- wyciąg z odpowiedniego rejestru informujący o prawnym statusie organizacji i charakterze działalności oraz o osobach uprawnionych do reprezentowania organizacji/instytucji (np. KRS, wyciąg z prowadzenia działalności, wyciąg z rejestru instytucji kultury). Wyciąg z datą pobrania nie starszą niż trzy miesiące.
- w przypadku organizacji/instytucji posiadających Organ Prowadzący, wniosku podpisanego przez Dyrektora należy dołączyć pełnomocnictwo wydane przez Organ Prowadzący upoważniający go do podpisania wniosku w imieniu Organu Prowadzącego.
- zaproszenie oraz program seminarium przygotowane przez organizatora seminarium.