Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty Przygotowawcze

Wnioskowanie w roku 2010

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2010


Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do czynności związanych z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania na udział w Akcji Wizyty Przygotowawcze w Programie „Uczenie się przez całe życie” uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi „Zasadami wnioskowania 2011”.

ZASADY WNIOSKOWANIA 2011

Poniżej przedstawione zostały podstawowe informacje oraz procedura związana ze złożeniem formularza wniosku o dofinansowanie na udział w Wizytach Przygotowawczych oraz Seminariach Kontaktowych w roku 2011.

I. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Wyjazdy na wizyty przygotowawcze lub seminaria kontaktowe dla wniosków składanych w roku 2011/2012 muszą się rozpocząć w terminie od 1 stycznia 2011r. i muszą się zakończyć do 30 kwietnia 2012r. najpóźniej.

Termin składania wniosków

Wnioski są składane do Narodowej Agencji na bieżąco, z zachowaniem terminu wpłynięcia wniosku do Narodowej Agencji najpóźniej na 8 tygodni przed planowaną datą rozpoczęcia wizyty przygotowawczej lub seminarium kontaktowego. Wnioski złożone w terminie krótszym niż wymagane 8 tygodni mogą zostać przez Narodową Agencję uznane za nieuprawnione do finansowania.

Czas trwania wyjazdu

Czas trwania wyjazdu na wizytę przygotowawczą (z uwzględnieniem dni podróży)

minimalny czas trwania: 1 dzieńmaksymalny czas trwania: 5 dni

Czas trwania wyjazdu na seminarium kontaktowe (z uwzględnieniem dni podróży)

• minimalny czas trwania: zgodnie z datami przewidzianymi w programie przez Organizatora seminarium • maksymalny czas trwania: zgodnie z datami przewidzianymi w programie przez Organizatora seminarium (maksymalnie 6 dni – po przedstawieniu uzasadnienia i akceptacji przez Narodową Agencję dodatkowych dni wyjazdu/podróży)

Dofinansowanie

Wnioskodawca w ramach wizyty przygotowawczej/seminarium kontaktowego może ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie kosztów w następujących kategoriach:

a) dla wizyt przygotowawczychkoszty podróży z uwzględnieniem kosztu wiz wjazdowych/wyjazdowych – maksymalnie 500,00 EUR (rozliczane na podstawie poniesionych kosztów rzeczywistych) • koszty utrzymania – obejmujące wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie na okres wyjazdu, obliczane na podstawie ryczałtowych stawek dziennych dla kraju docelowego wyjazdu • koszty potrzeb specjalnych – jedynie w przypadku udziału w wizycie przygotowawczej osób ze specjalnymi potrzebami lub ich opiekunów. Dofinansowanie w tej kategorii szacowane jest na podstawie kosztów rzeczywistych dotyczących wyjazdu tych osób

b) dla seminariów kontaktowych organizowanych za granicąkoszty podróży z uwzględnieniem kosztu wiz wjazdowych/wyjazdowych – maksymalnie 500,00 EUR (rozliczane na podstawie poniesionych kosztów rzeczywistych) • koszty opłaty za udział w seminarium (seminar fee) – w maksymalnej wysokości ustalonej przez Organizatora. Koszty opłaty seminaryjnej obejmują koszty wyżywienia i zakwaterowania podczas seminarium oraz materiałów seminaryjnych • koszty potrzeb specjalnych – jedynie w przypadku udziału w seminarium kontaktowym osób ze specjalnymi potrzebami lub ich opiekunów. Dofinansowanie w tej kategorii szacowane jest na podstawie kosztów rzeczywistych dotyczących wyjazdu tych osób

Formularz wniosku

Wnioskodawcy zobowiązani są do korzystania z formularza wniosku eForm - w wersji 3.11 obowiązującej w rundzie selekcyjnej 2011/2012

Wniosek złożony w Narodowej Agencji podlega ocenie formalnej i merytorycznej (jakościowej), której dokonują pracownicy Narodowej Agencji.

Złożony wniosek musi spełniać następujące wymogi formalne:

• być złożony na aktualnym dla roku 2011 formularzu wniosku • zostać złożony z zachowaniem terminu 8 tygodni przed planowaną datą wyjazdu • zostać złożony w formie elektronicznej i papierowej • być poprawnie wypełniony • posiadać wypełnione wszystkie obowiązkowe pola • zawierać oryginalne podpisy prawnych reprezentantów instytucji wnioskującej • zawierać oryginalne pieczęcie instytucji wnioskującej (jeśli dotyczy) • zawierać poprawnie, zgodnie z instrukcją wypełniony budżet projektu • mieć dołączone, wymagane instrukcją wnioskowania dodatkowe dokumenty

Priorytety strategiczne krajowe

Polska Narodowa Agencja, w rundzie selekcyjnej 2011/2012 wyznaczyła priorytety narodowe. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami opublikowanymi na stronach poszczególnych programów: - Program COMENIUS (kliknij) - Program ERASMUS (kliknij) - Program LEONARDO da VINCI (kliknij) - Program GRUNDTVIG (kliknij)

Podpisanie wniosku przez reprezentanta prawnego/reprezentantów prawnych instytucji wnioskującej

Przed podpisaniem wniosku należy upewnić się, kto w instytucji wnioskującej lub w Organie Prowadzącym jest uprawniony do jego podpisania. Możliwe są dwa rozwiązania, w zależności od formy prawnej instytucji wnioskującej:

a) instytucja wnioskująca nie posiada osobowości prawnej

W tym przypadku formularz wniosku musi być podpisany opcjonalnie: • przez prawnego reprezentanta (lub reprezentantów) Organu Prowadzącego właściwego dla instytucji wnioskującej, lub • przez Osobę uprawnioną do działania w imieniu podmiotu oraz do zaciągania zobowiązań w jego imieniu - dyrektora instytucji wnioskującej na mocy pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi przez Organ Prowadzący do podpisania wniosku w jego imieniu. W treści pełnomocnictwa musi znaleźć się zapis informujący o upoważnieniu dyrektora instytucji wnioskującej do złożenia i podpisania wniosku na wizytę przygotowawczą/seminarium kontaktowe, podpisania umowy finansowej na realizację wizyty przygotowawczej/seminarium kontaktowego w przypadku akceptacji wniosku oraz do zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących korzystania ze środków przekazanych przez Komisję Europejską.

b) instytucja wnioskująca posiada osobowość prawną

W tym przypadku formularz wniosku musi być podpisany przez prawnego reprezentanta (lub reprezentantów) instytucji wnioskującej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym sposób reprezentacji prawnej instytucji. Takim dokumentem jest np. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub inny dokument potwierdzający istnienie instytucji oraz jej reprezentację prawną w zależności od formy prawnej (w przypadku, gdy instytucja nie posiada KRS).

II. WNIOSKOWANIE

UWAGA: w rundzie 2011/2012 wnioskowanie o dofinansowanie udziału w Akcji Wizyty Przygotowawcze odbywa się dwuetapowo: Etap I – metoda on-line Wypełnienie i złożenie wniosku w wersji elektronicznej przy użyciu formularza eForm. Do poprawnego wypełnienia oraz złożenia wniosku eForm metodą on-line wymagany jest program Adobe Reader, wersja 9.2 lub nowsza, aktywne połączenie z Internetem oraz podłączona, sprawna drukarka. Uwaga: korzystanie ze starszej wersji Adobe Reader niż 9.2 może spowodować, że wniosek nie zostanie poprawnie wypełniony i wygenerowany. Uwaga: tylko przestrzeganie krok po kroku procedury opisanej w „Instrukcji złożenia wniosku” gwarantuje poprawne wypełnienie i złożenie wniosku on-line. „Instrukcja złożenia wniosku” jest do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania Etap II – przesłanie wniosku w wersji papierowej do Narodowej Agencji Wnioskodawca, po złożeniu wniosku metoda on-line zobowiązany jest do przesłania do Narodowej Agencji wersji drukowanej wniosku (papierowej) zawierającej wymagane podpisy, pieczęcie oraz dodatkowe dokumenty. Tylko oryginał wniosku w wersji papierowej wraz z dodatkowymi dokumentami będzie brany pod uwagę przy ocenie formalnej i merytorycznej prowadzonej w Narodowej Agencji. Dokumentacja wniosku o dofinansowanie wyjazdu na wizytę przygotowawczą / seminarium kontaktowe Do Narodowej Agencji wnioskodawca zobowiązany jest wysłać listem poleconym poniższe dokumenty: 1. Oryginał wniosku (jeden egzemplarz) (wniosek musi być podpisany przez prawnego reprezentanta /reprezentantów instytucji wnioskującej i opatrzony pieczęcią instytucji) 2. Dwie pełne kopie/kserokopie z oryginału wniosku (kopie będą stanowiły załącznik do umowy finansowej w przypadku akceptacji wniosku) 3. Potwierdzenie złożenia wniosku on-line (wygenerowane bezpośrednio po poprawnym wypełnieniu wniosku i zakończeniu procesu składania wniosku on-line) 4. Zaproszenie od organizatora i program seminarium kontaktowego - dotyczy jedynie wniosku składanego na seminarium kontaktowe 5. Wyciąg z odpowiedniego rejestru informujący o statusie prawnym instytucji i charakterze jej działalności (np. KRS) poświadczony za zgodność z oryginałem. Wyciąg z datą pobrania nie starszą niż trzy miesiące. Wyciąg z odpowiedniego rejestru dotyczy jedynie instytucji niepublicznych. UWAGA: Prosimy o nie zszywanie, bindowanie, zgrzewanie i oprawianie składanej dokumentacji. Dokumentację prosimy przesłać listem poleconym na adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa z dopiskiem: WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA – (tu należy wpisać nazwę programu)
DOKUMENTY POMOCNICZE W zakładce Dokumenty do pobrania 2011 znajdują się: • formularz wniosku eForm, wersja 3.11 obowiązujący w roku 2011 • instrukcja merytoryczna wypełniania wniosku • instrukcja techniczna złożenia wniosku • tabela stawek dziennych kosztów utrzymania • wzór certyfikatu udziału w wizycie przygotowawczej • raport końcowy (składany w systemie dokumentów on-line) • zaproszenie do składania wniosków 2011 • przewodnik dla wnioskodawców na rok 2011 W zakładce Pytania i odpowiedzi znajdują się najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. W przypadku problemów z wypełnieniem i złożeniem wniosku on-line prosimy o kontakt z Narodową Agencją. W zakładce Kontakt Kontakt znajdują się dane osób odpowiedzialnych za realizację Akcji Wizyty Przygotowawcze w poszczególnych programach sektorowych.

III. WYNIKI SELEKCJI

Wyniki selekcji prowadzonej w Narodowej Agencji (ocena formalna i merytoryczna wniosku oraz decyzja o przyznaniu dofinansowania lub decyzja o odrzuceniu wniosku) w pierwszej kolejności publikowane są w zakładce Wyniki selekcji.

Zgodnie z procedurą Narodowa Agencja powiadamia o wynikach selekcji instytucję wnioskującą również oficjalnym pismem.

IV. ANKIETA BENEFICJENTA

W przypadku przyznania Beneficjentowi dofinansowania na udział w wizycie przygotowawczej/seminarium kontaktowym Narodowa Agencja poprosi o wypełnienie Ankiety Beneficjenta w systemie dokumentów on-line, stanowiącej podstawę do wystawienia umowy finansowej przez Narodową Agencję. Beneficjent otrzyma indywidualny login, hasło oraz kod weryfikacyjny do systemu. Po wypełnieniu Ankiety Beneficjenta on-line, należy ją wydrukować, podpisać i przesłać do Narodowej Agencji w jak najkrótszym terminie wraz z dodatkowymi dokumentami.

V. ZAWARCIE UMOWY FINANSOWEJ

Na podstawie Ankiety Beneficjenta oraz dodatkowych dokumentów, Narodowa Agencja przygotowuje umowę finansową na udział w wizycie przygotowawczej lub seminarium kontaktowym. Informacja o wystawieniu umowy finansowej zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres osoby kontaktowej podany w formularzu wniosku. Umowa finansowa określa warunki i wysokość przyznanego dofinansowania, terminy jej obowiązywania, sposób przekazania środków finansowych oraz warunki złożenia raportu końcowego z realizacji działania. Umowa finansowa zostaje zawarta pomiędzy Narodową Agencją a instytucją wnioskującą. W przypadku instytucji posiadających Organ Prowadzący – umowa finansowa zostanie zawarta z Organem Prowadzącym lub jego prawnym reprezentantem posiadającym stosowne pełnomocnictwo. Umowa finansowa musi być zawarta/podpisana przez obie strony przed rozpoczęciem wyjazdu.

VI. WYPŁATA ZALICZKI (PIERWSZA RATA DOFINANSOWANIA)

Narodowa Agencja, po podpisaniu umowy finansowej przez obie strony, zgodnie z warunkami umowy dokona przelewu płatności zaliczkowej na rachunek bankowy wskazany w umowie. W przypadku wizyty przygotowawczej płatność zaliczkowa wyniesie 80% całkowitego dofinansowania przyznanego w umowie finansowej, w przypadku seminarium kontaktowego płatność zaliczkowa będzie obejmować 100% kosztów opłaty za udział w seminarium plus 80% kwoty przyznanej na pokrycie kosztów podróży.

VII. RAPORT KOŃCOWY – PŁATNOŚĆ KOŃCOWA

Zgodnie z warunkami umowy finansowej – beneficjent zobowiązany jest, po powrocie z wyjazdu, do złożenia Raportu końcowego w terminie określonym w umowie finansowej. Raport końcowy beneficjenta należy składać w systemie dokumentów on-line. Raport końcowy beneficjenta traktowany jest jako wniosek o płatność końcową. Narodowa Agencja w terminie 45 dni od daty zatwierdzenia raportu końcowego przekaże na rachunek bankowy wskazany w umowie finansowej kwotę płatności końcowej. Beneficjent zostanie powiadomiony o zamknięciu projektu i jego rozliczeniu oraz o przekazaniu płatności końcowej oficjalnym pismem, które będzie równocześnie oznaczało zamknięcie umowy finansowej.